Følg os på Facebook

Arbejdsgiverens lovmæssige pligter 

Ifølge Arbejdsmiljøloven


I følge Arbejdsmiljøloven, er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet kan finde sted på en sådan måde, at de ansatte ikke bliver udsat for hverken fysiske eller psykiske skader. Loven beskriver at arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsgiveren har ledelsespligten og også ansvaret i forhold til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
Arbejdsgivere har et ansvar for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren har desuden pligt til at sørge for nødvendig instruktion af medarbejderne, og at der føres effektivt tilsyn med arbejdet.

Psykisk arbejdsmiljø og dermed arbejdsbetinget stress er omfattet af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelig stress.

 

Oplysnings- og instruktionspligt:
De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. 
Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde.

Lovligt udstyr på arbejdspladsen:
Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser


Effektivt tilsyn med arbejde udføres fuldt forsvarligt: 
Arbejdsgiveren skal sørge for at føre effektivt tilsyn med, at de ansatte rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven det overordnede ansvar for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hverken på kort eller lang sigt må forringe medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Arbejdsgiveren skal derfor bl.a. foretage både en enkeltvis og en samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, der har indvirkning på medarbejdernes sikkerhed og sundhed.
 

Ledelsesretten:  
Arbejdsgiveren har retten til at lede og fordele arbejdet -