Følg os på Facebook

Betænkning over

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Kilde: Retsinfofmation/ Folketinget - 2. maj 2018. Ændringsforslaget er ikke vedtaget.

Betænkning om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter)

[af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)]:


1. Ændringsforslag

Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 2 ændringsforslag.


2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 14. marts 2018 og var til 1. behandling den 20. marts 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.


Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.


Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 8. januar 2018 dette udkast til udvalget, jf. BEU alm. del – bilag 126. Den 15. marts 2018 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.


3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (S, DF, V, LA, RV og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL, ALT og SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.
 

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.


4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (EL og SF), tiltrådt af et mindretal (ALT):


1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 6 ændres »1-9 ansatte« til: »1-4 ansatte«, i § 6 a ændres »10-34 ansatte« til: »5-34 ansatte«, og i § 6 d, stk. 2,ændres »1-9 ansatte« til: »1-4 ansatte«.«


[På virksomheder med 5 eller flere ansatte skal der være adgang til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der kan bistå virksomheden med selv at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål]


2) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»02. Efter § 76, stk. 5, indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Såfremt der i virksomheden er valgt en arbejdsmiljørepræsentant efter reglerne i § 6, skal denne have adgang til at deltage i samtaler, møder, inspektioner m.m. på lige fod med virksomhedens ledelse, ligesom den pågældende skal have kopi af alle korrespondancer, der omhandler arbejdsmiljøet på virksomheden.««

[Sikring af, at en arbejdsmiljørepræsentant altid deltager i samtaler, møder, inspektioner m.m, hvor Arbejdstilsynet er på besøg]


Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget skal sikre, at der på virksomheder med 5 eller flere ansatte er adgang til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der kan bistå og dermed forbedre virksomhedens mulighed for selv at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.


Formålet med ændringsforslaget er at styrke hensigten i beskæftigelsesministerens lovforslag ved at forstærke virksomhedernes egen mulighed for at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og at forbedre Arbejdstilsynets mulighed for vejledning og kontrol, jf. § 1, nr. 1 og 2, i lov om arbejdsmiljø.


Til nr. 2

Ændringsforslaget skal sikre, at en arbejdsmiljørepræsentant, hvis en sådan er valgt på virksomheden, altid deltager i samtaler, møder, inspektion m.m, hvor Arbejdstilsynet er på besøg.


Formålet med ændringsforslaget er at styrke hensigten i beskæftigelsesministerens lovforslag ved at forstærke virksomhedernes egen mulighed for at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og at forbedre Arbejdstilsynets mulighed for vejledning og kontrol, jf. § 1, nr. 1 og 2, i lov om arbejdsmiljø.


Bent Bøgsted (DF) fmd. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Karina Adsbøl (DF) Marlene Harpsøe (DF) Jeppe Jakobsen (DF) Hans Andersen (V) Peter Juel Jensen (V) Louise Schack Elholm (V) Carl Holst (V) Anni Matthiesen (V) Britt Bager (V) Joachim B. Olsen (LA) Laura Lindahl (LA) Rasmus Jarlov (KF) Carsten Hansen (S) Bjarne Laustsen (S) nfmd.Mattias Tesfaye (S) Leif Lahn Jensen (S) Lennart Damsbo-Andersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Jan Johansen (S) Henning Hyllested (EL) Christian Juhl (EL) Jette Gottlieb (EL) Josephine Fock (ALT) Torsten Gejl (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Karsten Hønge (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

 
Socialdemokratiet (S) 46  
Dansk Folkeparti (DF) 37  
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34  
Enhedslisten (EL) 14  
Liberal Alliance (LA) 13  
Alternativet (ALT) 10  
Radikale Venstre (RV) 8  
Socialistisk Folkeparti (SF) 7  
Det Konservative Folkeparti (KF) 6  
Inuit Ataqatigiit (IA) 1  
Nunatta Qitornai (NQ) 1  
Tjóðveldi (T) 1  
Javnaðarflokkurin (JF) 1  
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1