Følg os på Facebook

Balanced Scorecard

 

Balanced Scorecard forbedrer ledelsesinformationen og gør den mere ensartet i hele virksomheden, og alle taler samme sprog på tværs af organisationen. I mange virksomheder har man gennem de senere år ændret fokus fra udelukkende at koncentrere sig omkring (historiske) finansielle nøgletal, til i højere grad at beskæftige sig med de fremadrettede og værdiskabende aktiviteter i organisationen.

 

Omverdenen og markedet ændrer sig hurtigere end nogensinde før, og ledelsen i virksomhederne er i dag tvunget til at investere langt flere ressourcer i faktorer, der afgør den fremtidige placering på markedet.

 

Balanced Scorecard forbedrer ledelsesinformationen og gør den mere ensartet i hele virksomheden, og alle taler samme sprog på tværs af organisationen. Med Balanced Scorecard fokuseres på de områder, som er udpeget som de strategisk vigtigste.

 

Alt tyder på, at mulighederne for at skabe værdi har flyttet styringen fra materielle aktiver til videnbaserede strategier, der udnytter en organisations immaterielle aktiver: fleksible processer, kvalitet, kunderelationer, innovative produkter, serviceydelser, informationsteknologi, databaser, medarbejderkompetencer, -færdigheder og -motivation.

 

Kernen i forretningsstrategien vil være at skabe forbindelse mellem (interne) processer og forbedrede kunderesultater. Den genstand, der tilbydes kunden, er kendetegnet ved en unik sammensætning af produkt, pris, relationer, service og image - samme elementer, der afgør hvilke markedssegmenter, strategien skal rettes mod, og hvilke forhold, der kan være med til at differentiere virksomheden i forhold til konkurrenterne.

 

Balanced Scorecard bruges til at holde sammen på visioner, missioner og de nære succes-kriterier.

Den langsigtede strategi bliver vedkommende for den enkelte medarbejder, hvilket igen fører til en større grad af erkendelse af sammenhængen mellem mål, indsatser og den overordnede strategi.

 

De værdier og normer, der lægges til grund for udviklingen af virksomhedens medarbejdere, tydeliggøres og kan kommunikeres på et sagligt grundlag, hvorved den bilaterale og tværorganisatoriske information forbedres.

 

Nøgleordene for The Balanced Scorecard er fokuseret styring, hurtig reaktionstid og forebyggelse frem for fejlretning.

Balanced Scorecard er en helhedsorienteret model, som på den ene side balancerer både de finansielle og de non-finansielle nøgletal og deres indbyrdes sammenhænge - på den anden side kobles de nøgletal, som viser fremdriften mod virksomhedens vision og strategiske mål med nøgletal for den aktuelle, driftsmæssige udvikling.

 

Kollisionen mellem den uimodståelige kraft, der stiller krav om at opbygge viden og kompetencer for at sikre konkurrenceevnen på længere sigt, og den urørlige regnskabsmodel, der opgør historiske omkostninger, har skabt syntesen The Balanced Scorecard

Hvor blikket tidligere var skarpt rettet mod budgetter og perioderegnskaber - så er interessen i dag bredt ud til også at omhandle virksomhedens investering i medarbejderkompetencer, udviklingen af kunderelationer og de processer, der indgår i produktudviklingen - forhold, som indirekte eller direkte påvirker virksomhedens fremtidige indtjening og resultater.

 

Med ledelsesværktøjet Balanced Scorecard bindes den langsigtede strategi sammen med det daglige arbejde i virksomheden. Vision, mission og strategi bliver vedkommende for den enkelte medarbejder, hvilket igen fører til en større grad af erkendelse af sammenhængen mellem mål, indsatser og den overordnede strategi.

 

Formuleringen af og opfølgningen på visioner og strategier har fået en meget central rolle, og for mange er Balanced Scorecard en værdifuld hjælp.


Metoden er netop udviklet med henblik på at løse udfordringerne, forbundet med at integrere, distribuere og analysere netop de informationer og data, som lederne og medarbejdere i en virksomhed har brug for.

 

Med Balanced Scorecard skabes ikke alene overblik, men tillige indsigt i årsagerne til indhøstede succeser og fiaskoer.

 

Grundlæggende bygger Balanced Scorecard på performancemålinger af fire områder:

 

  • Økonomi: Overskud, omsætning og lønsomhed
  • Kunder: Tilfredshed, reklamationer og genkøbsgrad
  • Processer: Effektivitet, kvalitet og leveringsevne
  • Innovation: Parathed til omstilling i organisationen, medarbejderomsætning, uddannelse, gennemførte udviklingsplaner og evne til at fremkomme med nye ideer.

Balanced Scorecard er med til at holde fokus på de områder, som er valgt til at være de strategisk vigtigste. Samtidig medfører selve implementeringen, at der generelt kommer større grad af erkendelse af sammenhængen mellem mål, indsatser og den overordnede strategi.

Modellen skaber overblik over virksomheden vha. en række balancerede målepunkter, så det er muligt for ledelsen at træffe beslutninger, der målretter virksomhedens aktiviteter og indsatser mod de strategiske intentioner. Målingerne er 'snap shots', der skal vise, hvor man befinder sig netop nu - og herefter kan bestemme retningen, man vil bevæge sig i.

 

Balanced Scorecard er et ledelsesredskab og en metode til at binde den langsigtede strategi sammen med det, der foregår til daglig, således at de overordnede visioner, strategier og forretningsplaner nedbrydes og operationaliseres igennem hele virksomheden - fra strategi til handling.

Metoden kan anvendes af alle typer virksomheder, offentlige, private, store og små - på alle niveauer i virksomheden fra det helt overordnede, til afdelingsniveau, til den enkelte medarbejder.

 

Balanced Scorecard er udtryk for en ledelsesfilosofi, der forudsætter og skaber energi til en fortløbende proces i virksomheden/organisationen og fordrer en arbejdsform, hvor ledelse og medarbejdere får strategi til at hænge sammen med de daglige aktiviteter.