Følg os på Facebook

Teamteori

 

Hvorfor team?
Mange virksomheder arbejder i dag med team og resultater, som virksomhederne får ved teamarbejde, Det vil virke på lang sigt.

På kort sigt er der meget arbejde ved indføring af team,fordi arbejdsprocesser og arbejdsopgaver skal omstruktureres, så det passer ind i teamets arbejdsrytme.
Læs mere her om teamudvikling

Fordelene ved at bruge teams
Et team har gennem sin sammensætning større og bedre muligheder for at løse opgaver ved at inddrage de enkelte medlemmer i processen.

 • Teamet kan gennem sine ressourcer løse opgaver, der går på tværs af fagligeog uddannelsesmæssige grænser. Det giver en langt bedre udnyttelse af de bløde, faglige og hårde kompetencer i teamet.
 • Arbejdsmæssigt opnås der en større fleksibilitet, som giver plads for skiftende arbejdsopgaver og omstilling mellem de enkelte opgaver, der gør, at teamet og det enkelte teammedlem kan udvikle sig og udvikle sine færdigheder. Det giver for den enkelte og teamet et større indhold i hverdagen og motivation i de skiftende arbejdsopgaver.
 • Teams har gennem sin fleksibilitet og den interne omstilling i gruppen en højere effektivitet og produktivitet, der giver mulighed for at hæve resultatet og kvaliteten i teamets produktion.

Teamudvikling virker fremmende for en effektivisering af samarbejdet
Her har de enkelte teammedlemmer mulighed for at påvirke hinanden positivt, virke stimulerende på udvikling af både gruppens og den enkeltes færdigheder og holdninger, samt styrke de indbyrdes sociale relationer.

Gennem udvikling af teams opnåsfælles færdigheder og viden, der udvikles gennem en vækstproces i gruppen. Derfor vil styrken i teamet tilhøre gruppen som helhed.

Definition af team og en gruppe
Et team er en gruppe mennesker, der har etableret så gode professionelle arbejdsmæssige relationer, at de er i stand til at reagere som en enhed.

 

Gruppen:

Teamet:

Mangler at få etableret flere relationer mellem de enkelte deltagere i gruppen. Dermed er kommunikationen i gruppen ikke optimal, og alle deltagernes ressourcer udnyttes ikke.

Herer alle relationer mellem de enkelte deltagere i teamet etableret. Det betyder, at kommunikationen fungerer i teamet.Teamet kan bruge de ressourcer, de enkelte teammedlemmer har og kan inspirere hinanden i hverdagen.

Et team er karakteriseret ved

o Et sæt fælles mål

o Klar rollefordeling

o Brug af aftalte, fælles metoder

o Påvirker hinanden positivt

o Udnytter hinandens færdigheder og ressourcer

Faktorer, som er vigtige for teamets succes

 • Alleskal kunne samarbejde med hinanden
 • At ressourcer i teamet bliver brugt optimalt
 • Atteammedlemmerne kan supplere hinanden
 • At teamet/ teammedlemmerne som helhed er bevidst om egne styrker/svagheder og dermed udviklingsbehov

De organisatoriske rammer omkring teamet

 

Rammer

Hvad er teamets beføjelser? I hvilke sammenhænge skal teamet arbejde?

Retning

Er det mål, som teamet skal have for dets arbejde

Roller

Er den fordeling af opgaver, som skal etableres i teamet.

Reglerne

Er teamets grundregler.

Relationerne:

Er de indbyrdes relationer og den kommunikation, teamet ønsker at have sammen

Et teams arbejdsfaser vil være

 

Information

Indhentning og formidling af informationer

Innovation:

Nyskabelse og eksperimentering med nye ideer

Promovering:

 

At søge efter nye muligheder og udforske dem. At få åbnet døre ved hjælp af fremdrift og energi. Opsøge andre og overbevise dem om nye muligheder.

Analyse:

Vurdering og afprøvning af nye måder at tilnærme sig ideerne på

Organisering:

Opretning og indføring af nye måder og strukturer til at få tingene til at fungere på

Produktion:

Den regelmæssige drift af etablerede systemer, metoder og arbejdsrutiner

Kontrol

 

Kontrol, inspektion og revision, som sikrer, at systemerne og arbejdsrutinerne fungerer og har den rette kvalitet

Samspil:

Opretholdelse af det interne samspil i teamet omkring processer, værdier og opgaver

Konsekvenser ved afgang/tilgang af et teammedlem

Når der sker ændringer i rollestrukturen pga. afgang eller tilgang vil andre teammedlemmer overtage de roller, som før blev besat af det teammedlem, som træder ud af teamet, ellerandre må afgive deres roller/arbejdsopgaver.

Teamet vil for en kort stund blive bragt tilbage i en tidligere fase, og der vil være en del arbejde med at skulle genopbygge strukturen på ny.

De nye fordele ved afgang/ tilgang af et teammedlem

 • Mulighed for nye ideer og tanker ved tilgang til teamet.
 • Teamet tilføres nye ressourcer, som ikke har en tillært blindhed overfor teamets struktur og måde at arbejde på

Holdfokus på de syv gode vaner
(7 gode vaner af Stephen R. Covey)

De 7 gode vaner:

 • Vær proaktiv
 • Begynd med slutningen
 • Gør det første først
 • Tænk vind/vind
 • Søg først at forstå… dernæst at blive forstået
 • Skab synergi
 • Slib saven (husk vedligeholdelse af både mennesker, relationer, materiel og viden)